سکانس آخر فیلم پلتون ( Platoon ) ، ابژه خوب ، ابژه بد و آفرینش خود