همکاران

پدرام محسنیان

روان درمانگر تحلیلی و پزشک عمومی

ابراهيم درخشاني

روان درمانگر تحليلى

راحله زمانی مزده

رواندرمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

مهرناز یکتا

روان درمانگر تحلیلی و روانشناس

محسن دهقانی

روان درمانگر تحلیلی

امیرمهدی کتانی

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

یحیی صالح نیا

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

پریا نقی زاده

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

سمیرا شمس سبحانی

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

ساناز حلمی

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

عاصفه احمدی

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

محسن میرزایی

روان درمانگر تحلیلی

پگاه پزشکی

روان درمانگر تحلیلی

مجتبی تاشکه

روان درمانگر تحلیلی

تیم گرافیک و محتوای دیجیتال

مریم یاری زاده

طراح و گرافیست

مریم بنی اسدی

مدير رسانه هاي اجتماعي و توليد محصولات ديجيتال

رامین پاینده

مدیر دیجیتال مارکتینگ