مدیرعامل

پدرام محسنیان

روان درمانگر تحلیلی و پزشک عمومی

همکاران

ابراهيم درخشاني

روان درمانگر تحليلى

راحله زمانی مزده

رواندرمانگر تحلیلی و روانشناس بالینی

مهرناز یکتا

روان درمانگر تحلیلی و روانشناس

محسن دهقانی

روان درمانگر تحلیلی

امیرمهدی کتانی

روان‌درمانگر تحلیلی و سردبیر گروه تألیف و ترجمه ساتیا

یحیی صالح نیا

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

پریا نقی زاده

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

سمیرا شمس سبحانی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

ساناز حلمی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

عاصفه احمدی

روان‌درمانگر تحلیلی و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

محسن میرزایی

روان درمانگر تحلیلی

پگاه پزشکی

روان درمانگر تحلیلی

مجتبی تاشکه

روان درمانگر تحلیلی

سارا امین الرعایا

روان درمانگر تحلیلی

سامیه پناهنده

روان‌درمانگر تحلیلی

محمد محمدی

روانشناس بالینی

مژگان بهزادی پور

روان‌پزشک - روان‌درمانگر تحلیلی

تیم گرافیک و محتوای دیجیتال

مریم یاری زاده

طراح و گرافیست

مریم بنی اسدی

مدير رسانه هاي اجتماعي و توليد محصولات ديجيتال

رامین پاینده

مدیر دیجیتال مارکتینگ

ساناز صفائی

مسئول امور اداری و پرسنلی