مریم جلالی فراهانی ‌

روان درمانگر تحلیلی

کارشناسی ارشد و دکترای ایشان در رشته ی روانشناسی عمومی می‌باشد و از سال ۹۲ تحت گذراندن دوره های روان تحلیلی نزد اساتیدی چون ( دکتر محمود دهقانی و دکتربابک روشنایی مقدم و دکتر کامران علی پناهی )می‌باشد.
رویکرد درمانی ایشان روان تحلیلی با رویکرد ابژه می باشد و بامراجعینی که مشکلات افسردگی، اضطراب ، وسواس و مسائل ارتباطی دارند ، کار میکنند.