ابراهيم درخشاني

روان درمانگر تحليلى

گرايش باليني من، روانكاوي مبتني بر روابط ابژه است اما از ساير مكاتب روانكاوي نيز تأثير پذيرفته ام.
در كنار كار باليني، به تدريس نظريه هاي روابط ابژه و برگزاري دوره هاي مقاله خواني روانكاوي مشغول هستم.
در فضاي درماني، مراجعيني با موقعيت هاي باليني گوناگون را مي پذيرم ، اما اكثر مراجعينم با شرايطي مانند تجربه افسردگي ها، اضطراب ها، وسواس ها، مشكلات رابطه اي، ترس از تنهايي، نا ارزنده دانستن خود، بحران هاي وجودي مانند ترس از مرگ، و سردرگمي درتصميم گيري راجع به مسير آينده زندگي درمان را آغاز مي كنند.

تحصيلات من در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي روانشناسي باليني در دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي بوده است.
در كنار تحصيل در دانشگاه، روانكاوي شخصي را آغاز كرده، و ضمن مطالعه روانكاوي و شركت در دوره هاي آموزشي متعدد در اين حيطه، به موازات كار باليني سوپرويژن گرفته ام.

در كنار روانكاوي، مطالعه و كاربست مراقبه و توجه آگاهي از ديگر علايق حرفه ايم مي باشد.