میثم بازانی

روانشناس و عضو گروه تألیف و ترجمه ساتیا

من دانشجوی دکترای تخصصی روان‎شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. حوزۀ اصلی علاقه‎مندی‎ام، روان‎درمانی تحلیلی است. درحال‎حاضر تحت آموزش و درمان تحلیلی هستم. افزون بر این، به ادبیّات، فلسفه و عرفان علاقه دارم و در این زمینه‎ها مطالعه می‎کنم. کار ترجمه را به صورت جدی دنبال می‎کنم و در ترجمۀ چند کتاب مشارکت داشته‎ام. «فنون روان‎پویشی: پرداختن به هیجان در رابطۀ درمانی» یکی از این کتاب‎ها است که به تنگناهای هیجانی در اتاق درمان می‎پردازد و روان‎تحلیلگران را در مدیریت بهینۀ هیجان‎های خود و مراجع راهنمایی می‎کند.