محسن میرزایی

روان درمانگر تحلیلی

ايشان دوره تحصيلات مقطع كارشناسي ارشد و دكترای روان شناسي باليني را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران (انستیتو روان پزشکی تهران) گذرانده اند. زمينه پژوهشي شان بررسي اثربخشي و توسعه پروتكل هاي درماني يكپارچه در اختلال افسردگي و همچنين استاندار سازي مصاحبه هاي تخصصي براي ارزيابي شاخص هاي رشدي-ارتباطي است. طی این سالها در کنار آموزش و پژوهش، تحلیل-درون نگری و سوپرویژن بالینی را با روانکاوان مکتب اروپایی تجربه کرده اند.


گرايش درماني ایشان روانكاوي معاصر (متاثر از مکتب روابط ابژه و ايگو سايكولوژي) است؛ این رویکرد بر پایه یک تجربه بین فردی با درمانگر، تلاشی در جهت فهم معنای ناهشیار الگوهای تکراری بوده و هدف آن تجربه عمیقِ بودن در لحظه های اینجا و اکنون زندگی با حل و فصل هیجان های ناتمام گذشته است.


ايشان مراجعين با تجربه افسردگي، اضطراب، تعارض های بين فردي تكراري، سوگ و مسايل روان تني را در فضاي درمان می پذیرند و همچنين افرادي كه براي ارتقاء كيفيت زندگي درون رواني و بين فردي شان تصميم به تحليل دارند را همراهي مي كنند.