نسترن سیف

روان درمانگر تحلیلی

من نسترن سیف، روانشناس بالینی و رواندرمانگر تحلیلی با تاکید بر رویکرد روابط ابژه هستم .

کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را با گرایش بالینی به اتمام رسانده ام و بعد از آن در مسیر کار درمانگری با رویکردها و مکاتب مختلف روان درمانی آشنا شده ام و در این میان ، روانکاوی و رواندرمانی تحلیلی در نهایت به عنوان دغدغه ی همیشگی ام راه را برای درک بهتر وعمیقتری از انسان و روان برایم مهیا کرد و در حال حاضر در مرکز مطالعات روانکاوی تهران تحت نظردکتر بابک روشنایی مقدم ،کاندیدای رواندرمانگری تحلیلی هستم .

بر اساس استانداردهای روانکاوی در محضر اساتید گرانقدری آموزش دیده ام و (همچنان به آموختن مشغولم) ، خود در حال تحلیل شدن هستم و برای کاربالینی نیز از سوپرویژن فردی و گروهی بهره میگیرم .

نوشتن و ترجمه از علاقه مندی هایم است و در حال حاضر ترجمه متون تخصصی روان شناسی و روانکاوی از دیگر فعالیت هایی است که مشغول آن هستم.