در سازمان شخصیت مرزی (borderline personality organization)، واقعیت سنجی، معمولا سالم است. اما، افراد ادراک چند پاره‌ای از خود و دیگران دارند و از این رو، نمیتوانند دیدگاه منسجمی نسبت به خود و دیگران در طول زمان و در موقعیت‌های گوناگون شکل دهند. این ادراک چند پاره از خود، بارزترین و تعیین کننده‌ترین ویژگی سطح مرزی است و منجر به مشکلات شدید و مکرری در روابط بین فردی می‌شود.

علاوه بر این، افراد با سازمان شخصیت مرزی بیشتر از مکانیزم‌های دفاعی ابتدایی‌تر استفاده می‌‌کنند. در نتیجه، موقعیت‌های اضطراب‌زا را به خوبی مدیریت نمی‌کنند. یکی از مکانیزم‌های دفاعی ابتدایی اصلی که توسط این افراد استفاده می‌شود “دوپاره سازی”  (splitting)است. این مکانیزم دفاعی با گرایش به دیدن دنیا و افراد دیگر به صورت قطبی شده (“خوب مطلق” یا “بد مطلق”) و نوسان بین این دو حد همراه است.

افراد سالم می‌دانند که یک عمل خاص شخصیت آنها را تعریف نمی‌کند و اگر برای یک لحظه رفتار خوبی نداشته باشند، این یک رفتار بد، شخصیت آنها را تعیین نمی‌کند. اما، متاسفانه افرادی که درک منسجمی از خود ندارند، به این اندازه خوش شانس نیستند. اگر فقط یک کار بد انجام دهند، از نظر خودشان کاملا تبدیل به یک انسان بد، بدون هیچ فرصتی برای جبران کردن، می‌شوند. وقتی، چنین اتفاقی می افتد، دیگر به هیچ کدام از ویژگی‌های خوبشان دسترسی ندارند. تحمل این وضعیت بسیار طاقت فرسا است.

در روابط با افراد دیگر نیز، الگوی مشابهی از قطبی کردن دیده می‌شود. بر اساس وضعیت هیجانی حاضر در هر لحظه، رفتار فرد از ایده آل سازی و تحسین و دوست داشتن افراطی یک نفر در یک لحظه، به ناارزنده سازی همان فرد و داشتن برخورد خصمانه و اهانت آمیز در لحظه دیگر تغییر می‌کند. برای مثال، اگر یکی از نزدیکان فقط کمی سرد رفتار کند، این شخص ناگهان تبدیل به “بد مطلق” می‌شود، گویی که هیچ کدام از کارهای محبت آمیز او در گذشته وجود نداشته است. واضحا، این درجه از قطبی سازی، ارزیابی واقع بینانه ویژگی‌های واقعی دیگران، انتخاب و حفظ دوستان و شریک عاطفی را برای فرد دشوار می‌کند. همچنین این قطبی سازی موجب می‌شود که فرد به صورت تکانشی و بی ثبات رفتار کند که منجر به تغییرات سریع و مکرر شغل، شریک زندگی و اهداف زندگی می‌شود.  

منبع:

https://www.gulfbend.org/poc/view_doc.php?type=doc&id=482&cn=8

https://www.mentalhelp.net/personality-disorders/three-levels-of-personality-organization/