سازمان شخصیت نوروتیک:

در سازمان شخصیت نوروتیک، معمولا، افراد به خاطر مشکلات درروابط صمیمی و بین فردی و یا دشواری‌هایی در زندگی حرفه‌ای وارد درمان می‌شوند. یکی از درمان‌هایی که برای این افراد وجود دارد، رواندرمانی پویشی برای اختلال‌های شخصیت سطح بالاتر Dynamic Psychotherapy for higher level personality pathology  (DPHP) است. در این سازمان شخصیت، تناقضات فرد نسبت به خود و دیگران، خودآگاه نیست، و دیدگاه فرد ازخود و دیگران غیرقابل انعطاف است. هدف از DPHP آگاه ساختن فرد از این دیدگاه، به خصوص در رابطه با مشکلات و شکایت‌های حال حاضر فرد و پیدا کردن دیدگاهی متفاوت است.

سازمان شخصیت مرزی:

کرنبرگ برای درمان بیماران سازمان شخصیت مرزی، روان‌درمانی متمرکز بر انتقال (Transference-Focused Psychotherapy (TFP را طراحی کرده است. در این درمان، تمرکز بر آشکار سازی علت‌های زیربنایی اختلال و کمک به بیمار در ساختن روش‌های سالم‌تر برای فکر کردن و رفتار کردن است. از نظر TFP ادراکات بیمار مرزی از خود و دیگران به صورت غیر واقع بینانه‌ای، به دو حد خوب و بد تقسیم می‌شود. این درمان بر “انتقال” تمرکز دارد، زیرا بیماران ادراکات ناسالم خودشان را نه تنها در روابط روزمره با دیگران، بلکه در تعاملشان با درمانگر نیز نشان می‌دهند. TFP بر استفاده از تعامل بیمار-درمانگر در یکپارچه سازی این بازنمایی‌های مختلف از خود و دیگران تمرکز دارد. همچنین، در این فرآیند فرد کنترل بهتری روی رفتار خود پیدا می‌کند.

سازمان شخصیت سایکوتیک:

در سازمان شخصیت سایکوتیک، بیمار واقعیت سنجی ضعیفی دارد، از این رو این بیماران بیشتر به شفاف سازی نقش‌ها، وظایف و مرزها، در طول درمان نیاز دارند. با شفاف سازی بیشتر، درمانگر می‌تواند به سمت تفسیر کردن پیش رود و تفسیرها می‌توانند، باورهای ناکارآمد بیمار را در مقایسه و تضاد با دیدگاه‌های واقع بینانه‌تر قرار دهند. بیماران با شخصیت سایکوتیک بیشتر به مداخله‌های حمایتی نیاز دارند. مداخلات حمایتی شامل تقویت اتحاد درمانی، مداخلات محیطی، تشویق و پاداش، مشخص کردن حد و مرزها و تضعیف دفاع‌های ابتدایی، همزمان با تقویت دفاع‌های بالغانه‌تر است.

منبع:

  1. Gordon RM, Spektor V, Luu L (2019) Personality Organization Traits and Expected Countertransference and Treatment Interventions. Int J Psychol Psychoanal 5:039.
  2. Society of clinical psychology; transference-focused therapy for borderline personality disorder. https://www.div12.org/treatment/transference-focused-therapy-for-borderline-personality-disorder/
  3. TFP for Neurotic Personality Organization: Dynamic Psychotherapy for higher level personality pathology (DPHP) | ISTFP.ORG