نویسنده: هانا سیگال

مترجم: مهیار علینقی

پاره‌ای از متن کتاب:

افسردگی و گاه، یاس مکرر و عود کننده‌ای که نوزاد از پسِ این حس، که مادر و پستان او را کاملا و به شکل جبران ناپذیری تخریب کرده تجربه می‌کند، احساساتی تحمل ناپذیرند و ایگو از تمامی دفاع هایی که از دستش بر‌می‌آید، در مقابل این وضع و حال روانی استفاده می‌کند. این دفاع‌ها در دو مقوله می‌گنجند: ترمیم و دفاع‌های مانیک. راه اندازی امیال و آرزوهای ترمیمی و استمداد از آنها در مواجهه با اضطراب‌های افسرده وار به رشد متعاقب ایگو می انجامد.

منظور این نیست که بروز دفاع های مانیک فی نفسه پدیده‌ای مرضی است؛ دفاع های مانیک نقش مهم و مثبتی در سیر رشد و تحول ایفا می‌کنند. رفع افسردگی به واسطه‌ی ترمیم، فرآیندی زمان بر است و ایگو نیز به منظور کسب قوای کافی برای باور به توانایی‌ها و ظرفیت‌های ترمیمی خود، به زمان درازی نیاز دارد. گاهی درد، صرفا با آن دسته از دفاع‌های مانیک تسکین می‌یابد که از ایگو در مقابل یاس و حرمان بیشتر محافظت می‌کنند؛ وقتی درد و هرای رو به کاستی می‌گذارند، دفاع های مانیک هم می‌توانند به تدریج جای خود را به ترمیم بدهند. اما آنگاه که دفاع‌های مانیک قدرتی بی حد و اندازه دارند، دور باطلی شکل می‌گیرد و نقاط تثبیتی پدیدار می‌شوند که با تحولات بعدی مداخله می‌کنند.

ملانی کلاین

“ریشه خلاقیت را می توان در نیاز به ترمیمِ ابژه ی خوبی که تخریب شده است، در طیِ مرحله افسرده ساز یافت”

ملانی کلاین از تاثیر گذار ترین نظریه پردازن روانکاوی و مادر رویکردهای روابط ابژه ی بریتانیا محسوب می شود. نقش برجسته کلاین، توجه به رانه  مرگ و پرخاشگری برخاسته از آن و پررنگ ساختن ابژه جو بودنِ رانه هاست.

موضع های پارانوئید و افسرده ساز مطرح شده توسط کلاین از  جایگاهی ویژه در نظریه های روانکاوی برخوردارند و الهام بخش بسیاری از نظریه پردازان پس از او بوده است؛ برای نمونه، می توان به تاثیر پذیری دانلد وینیکات از موضع افسرده ساز کلاین اشاره کرد.

هانا سیگال از مشهورترین روانکاوان کلاینی در این کتاب، که از درس نامه های برجسته آشنایی با کلاین در سراسر جهان محسوب می شود، شما را با مهمترین مفاهیم مطرح شده توسط کلاین آشنا می سازد.