نویسندگان: استفان میچل، مارگارت بلک

مترجمان: مهرناز میرنوش، علی پژوهنده، مریم اصل ذاکر

ویراستار علمی: بابک روشنایی مقدم

پاره‌ای از متن کتاب:

از نظر وینی کات مشکلات بیمار از نوعی جداسازی درونی نشئت گرفته که سرچشمه های تجربه ی شخصی او را از بین برده و جدا کرده است. مشکل بر سر اشتیاق ها، تعارضات یا خاطرات خاص نیست، بلکه بر سر نوع شکل گرفتن تجربه به طور کلی است. خاصیت واپس رونده ی موقعیت تحلیلی بیش از آن که سبب تسهیل بروز اشتیاق های پیشین شود، باعث دسترسی به “نیازهای ایگو” یعنی ملزومات تحولی برای رشد سلف می شود. وینی کات بیمار را فردی می دانست که به طور قدرتمندانه ای خودبازسازی کننده است و می تواند موقعیت تحلیلی را شکل و سامانی دهد که مختصات محیطی مفقود در کودکی اش را در آن فراهم سازد.

وینی کات در کار با بیماران آسیب دیده‌تر هرگونه تلاشی می‌کرد تا درمان را حول نیازهای خودانگیخته ی آنان شکل دهد. حتی قرار دادن زمان‌های منظم برای جلسات ساختاری مصنوعی و بیرونی پدید می‌آورد که بیمار ناچار به سازگاری با آن است، همچون نوزادی که طبق برنامه غذا داده می‌شود و نه هرگاه که می‌خواهد. بنابراین وینی کات سعی می‌کرد جلسات را بر اساس خواست بیمار فراهم سازد. وینی کات درباره‌ی زن جوان مراجعی گفته است که او را از پشت پرده های اتاقش می‌پایید و زمان را به دقت طوری تنظیم می‌کرد که وقتی آن زن پشت در جلویی می‌رسید و دستش را برای در زدن جلو می‌آورد، در را بگشاید؛ طوری که انگار میل آن خانم برای دیدن او در واقع او را آفریده بود.

او می‌نویسد: “نوزاد هنگامی که هیجان زده و آماده‌ی توهم کردن چیزی است که مناسب حمله باشد با پستان مواجه می‌شود و در آن لحظه نوک پستان واقعی پدیدار می‌شود و او می‌تواند چنین احساس کند که آنچه توهم کرده همان نوک پستان است. بنابراین تصورات نوزاد با جزئیات دیداری، احساسی و بویایی تقویت می‌شود و بار دیگر این موضوع در توهم به کار گرفته می‌شود. بدین طریق است که او ظرفیتی را برای احضار کردن آن چیزهایی شکل می‌دهد که در دسترس است. مادر باید به نوزاد چنین تجربه ای را بدهد”(۱۹۵۸، ص ۱۵۳-۱۵۲).

پشت جلد کتاب

روانکاوی درمانی است که به انسان و دشواری‌های او می‌پردازد، به رابطه‌ای که به خودآگاهی عمیقتری منجر می‌شود، حسی غنی از ادراک شخصی و مرتبه‌ای بالاتر از آزادی.

در این کتاب می‌توانید علاوه بر آشنایی با فروید و مکتب کلاسیک روانکاوی، سیر تحولی آن را بررسی کنید. روانکاوی بین فردی، ملانی کلاین و نظریه کلاینی معاصر، مکتب روابط ابژه، روانشناسی سلف و بازنگران فرویدی معاصر از کرنبرگ تا لکان.

بنابر آنچه در مقدمه آمده این کتاب مخاطبان را وامیدارد که به ذهن، رشد و تجربیات درونی خود نگاه دیگری بیندازند و شناخت بهتر و دقیقتری نسبت به روانکاوی به دست بیاورند. درمانی که جست و جوی میل را زنده می‌کند و اهمیت اساسی حس معنادار بودن زندگی را برای فرد به رسمیت میشناسد.