پیشنهادی از سیدمحمد حیدر حسینی موسوی

عنوان اصلی:

Boundaries and Boundary Violations in Psychoanalysis

کتاب پیشنهادی یکی از روشنگرترین و جذاب ترین کتاب های روانکاوی است که سوالات بسیار مهمی را چه برای متخصصین و چه برای روانکاوی شوندگان در رابطه با چارچوب فضای تحلیلی پاسخ می دهد. پاسخدهی به این سوالات بر اساس مجموعه از نظریات روانکاوی است که در برخی فصول تعامل و تضادهای آن را نویسنده نشان می دهد و از این بابت بسیار غنی و پرمحتوا می باشد.

 از جمله این سوالات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- چرا نباید روانکاو و روانکاوی شونده وارد رابطه جسمانی بشوند؟ پیامدهای این ارتباط چه خواهد بود؟

۲- رابطه خارج از اتاق درمان چرا ممنوع است؟

۳- چرا بعد از اتمام دوره روانکاوی نیز مرزهای درمانی می بایست بین روانکاو و روانکاوی شونده باقی بماند؟

۴- چرا چارچوب روانکاوی انقدر جدی و سرسختانه است؟

۵- انتقال متقابل (احساسی که روانکاو به روانکاوی شونده دارد) در روانکاوی چه جایگاهی و چه مرزهای دارد؟

۶- چارچوب های حضور و تعامل روانکاو و روانکاوی شونده در فضای مجازی چیست؟

این کتاب شامل ۱۱ فصل است:

فصل نخست: چارچوب تحلیلی، مرزهای تحلیل و ابژه تحلیلی

فصل دوم: تاریخچه اولیه از تخلف از مرزها در روانکاوی

فصل سوم: تخلف از مرزهای جنسی

فصل چهارم: نقش خودکشی در تخلف از مرزهای جنسی

فصل پنجم: تخلف از مرزهای غیر جنسی

فصل ششم: سرنوشت انتقال. مرزهای بعد از اتمام درمان

فصل هفتم: مرزها در فضای مجازی

فصل هشتم: مرزها در نظارت بالینی روانکاوانه

و… مطالعه این کتاب در دستور کار بسیاری از انیستیتوهای آموزش روانکاوی می باشد و به تمامی دانش آموزان روانکاوی مطالعه این کتاب را توصیه می کنم.


* Boundaries and Boundary Violations in Psychoanalysis

** Glen O. Gabbard