پیشنهادی از سید محمدحیدر حسینی موسوی.

عنوان اصلی:
The Language of Psychoanalysis

زیگموند فروید نظریه روانکاوی را در طول عمر خود بارها مورد تغییر قرار داد و همچنین واژه های تخصصی که استفاده و یا فرمول بندی کرد نیز در گستره عمر وی مورد تکامل و بازبینی چند باره قرار گرفتند. بخشی از این بازبینی ها  به این دلیل  بود که فروید برای بیان کشفیات و یافته های خود چاره ای جز استفاده از زبان از پیش موجود نداشت.  کتاب پیشنهادی مجموعه ای از تمامی مفاهیم و واژه شناسی (۱) های  روانکاوی فرویدی که در آن به تاریخچه سیر تکامل در آثار فروید پرداخته شده است به صورتی که معادل هر واژه به زبان های آلمانی، فرانسوی و …، تعریف واژه و خلاصه ای از مهم ترین مقالاتی که در آن این ایده دچار دگرگونی و تکامل شده آورده شده است. این کتاب صرفا یک فرهنگ لغات روانکاوی نیست بلکه روند تاریخچه ای شکل گیری و تحول مفاهیم روانکاوی را مورد بررسی و بیان قرار می دهد.

این کتاب ارزنده نوشته ژان لاپلانشه (۲) و ژان برتراند پونتالیس (۳) با مقدمه دنیل لاگاژ (۴) (از شخصیت های اثرگذار و پیشرو جامعه روانکاوی فرانسه در قرن بیستم) نخستین بار در سال ۱۹۷۳ به زبان فرانسوی منتشر شد و ترجمه انگلیسی توسط دونالد نیکلسون اسمیت (۵) در سال ۱۹۸۸ منتشر شد.

ترجمه انگلیسی این اثر با دیباچه ای از مسعود خان (۶) منتشر شده است. در این سرآغاز مسعود خان فروید را متفکر و دانشمندی  متواضع ، خود پرسش گر و مطمئن  از زمان سقراط تا کنون در فرهنگ اروپایی توصیف می کند. در ابتدای این دیباچه مسعود خان قسمتی از نامه فروید به لو آندرس سالومه (۷) (۱۹۱۵) را با این مضمون آورده است:

این باور کردنی نیست که روانکاوی تا این اندازه معانی متفاوتی برای فرد دیگری داشته باشد و اینکه هر کسی بتواند خوانش متفاوتی از کلمات من (۸) داشته باشد.

این کتاب دانشنامه ای معتبر و  بسیار راهگشا برای تمامی روانکاوان و دانش آموزان روانکاوی جهت آموختن واژه های تخصصی روانکاوی فرویدی است.

پیوست


(۱) terminology

(۲) Jean Laplanche

(۳) Jean-Bertrand Pontalis

(۴) Daniel Lagache

(۵) Donald Nicholson-Smith

(۶) M. Masud R. Khan

(۷) Lou Andreas-SaIom

(۸) my words