پیشنهادی از سیدمحمد حیدر حسینی موسوی

عنوان اصلی

Reading Freud

کتاب پیشنهادی در سال  ۲۰۰۴ توسط کویندوز که عضو جامعه روانکاوی سوئیس است به زبان فرانسوی منتشر شد و بعد از آن در سال ۲۰۰۵ توسط  دیوید الکورن[۱] به زبان انگلیسی برگردانده شد. این اثر نگاهی به ترتیب وقوع زمانی[۲] نوشتارهای زیگموند فروید دارد. در ابتدای کتاب جدول زمان بندی انتشار آثار فروید نیز وجود دارد. این نگاه باعث می شود تا خواننده با سیر تحولی اندیشه فروید آشنا شود.

بعلاوه در این کتاب چکیده ای از موضوعات اصلی هر اثر آورده شده است که قبل و بعد از مطالعه اصل اثر بسیار می تواند جهت دهنده و راهنما باشد.

سه بخش اصلی در این کتاب وجود دارد که در هر بخش مقالات و آثار مربوطه در این سه دوران آورده شده است:

۱- کشف روانکاوی ۱۸۹۵ تا ۱۹۱۰

۲- سال های پختگی ۱۹۱۱-۱۹۲۰

۳- چشم انداز های تازه ۱۹۲۰-۱۹۳۹

به طور مثال در بخش سوم و در صفحه ۹۰۸ کتاب مجموعه مقالاتی که فروید بر روی پدیده انکار واقعیت و دوپاره سازی ایگو در طی سال های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۸ نوشته شده است آورده شده. مقالاتی مانند:

روان نژندی و روان پریشی [۳]۱۹۲۴

فقدان واقعیت در روان نژندی و روان پریشی ۱۹۲۴

نفی[۴] ۱۹۲۵

فتیشیسم[۵] ۱۹۲۷

دوپاره سازی ایگو در فرایند دفاع ۱۹۴۰

و…

به طور مثال برای افرای که مایل هستند در مورد تروما و نحوه ای که دستگاه روانی با آن مواجه می شود دیدگاه فروید را بدانند این بخش بسیار راهگشا است.

و برای افرادی که مایل هستند اثر فاخر تعبیر رویا [۶] ۱۹۰۰را بخوانند و یا به طور خلاصه با برخی نکات کلیدی آن آشنا شوند بخش مربوط به تعبیر رویا مفاهیمی مانند تاریخچه پیدایی این اثر، محتوای آشکار و پنهان رویا، رویا به مثابه تحقق آرزو[۷]، مکانیسم های که رویا از آنها بهره می گیرد (ادغام[۸]، جابجایی[۹]  و…)، نماد پردازی و … را در خود جای داده است.

پیوست:


*Reading freud

** Jean-Michel Quinodoz

[۱] David Alcorn

[۲] chronological

[۳] Neurosis and Psychosis

[۴] Negation

[۵] Fetishism

[۶] Dream interpretation

[۷] “Dreams are unconscious wish-fulfilments”

[۸] Condensation

[۹] Displacement