آسیب شناسی

شخصیت افسرده وار

شخصیت افسرده وار میتواند بدون تجربه حالت خلقی افسردگی وجود داشته باشد و در دو شکل درونفکن و اتکایی فرد را درگیر کند. اطلاعات کامل در مورد شخصیت افسرده وار را بخوانید

بیشتر بخوانید