کتاب

روانکاوی فرهنگ عامه | کتابی از بری ریچاردز

در این کتاب نویسنده با تبحر و سادگی خاصی مفاهیم اصلی روانکاوی همچون انکار، همسان سازی، والایش، خودشیفتگی و همچنین ابعاد مختلف روان را در پدیده های فرهنگ عامه در می آمیزد و نشان می دهد

بیشتر بخوانید

اتاقی از آن خود | کتابی از ویرجینیا وولف

در این کتاب علاوه بر اینکه به آزادی هایی که زنان در قرن ۲۰ بدست آورده اند و از طریق آن سبب دو برابر دیده شدن مردان شده اند، به خشم مردان و ذهنیت دو جنسیتی که به چه اندازه این طرز نگاه مخرب می باشد، می پردازد.

بیشتر بخوانید

خاستگاه ذهن * | روابط ابژه و گفت وشنید روانکاوانه | کتابی از توماس آگدن**

آگدن در این اثر افزون بر نگارشی شیوا، با خوانشی بدیع و مهارتی فردویژه تحول و آسیب شناسی روانی را از نگاه کلاین، فربرن، و وینیکات و نظریه پردازانی چون بیون مورد بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید
1 2