کتاب

خاستگاه ذهن * | روابط ابژه و گفت وشنید روانکاوانه | کتابی از توماس آگدن**

آگدن در این اثر افزون بر نگارشی شیوا، با خوانشی بدیع و مهارتی فردویژه تحول و آسیب شناسی روانی را از نگاه کلاین، فربرن، و وینیکات و نظریه پردازانی چون بیون مورد بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید
1 2 3 4