نقاشی

آینه کاذب

تجربه ما از تماشای این نقاشی شبیه به تجربه نوزاد در مرحله‌ای است که در ادغام با مادر است؛ زمانی که برای نوزاد چهره مادر چهره خود اوست. این چشم به مثابه آینه چشم دیگری است که دنیا از طریق آن دیده می‌شود و معنا می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
1 2